God man, förvaltare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk. Är vissa förutsättningar uppfyllda kan en god man eller förvaltare förordnas för att ge det stödet och den hjälpen.

Den som har god man eller förvaltare kallas med ett annat ord för huvudman. Den som är god man eller förvaltare kallas ställföreträdare.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få, och vem som ska bli, god man eller förvaltare efter att först ha hört Överförmyndarnämnden.

Godmanskap

Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 § kan godmanskap anordnas för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Ett godmanskap ska anordnas endast om det behövs, vilket innebär att hjälp inte ska kunna ges på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt eller insatser via socialtjänsten.

Godmanskap är en frivillig åtgärd som grundas på samtycke från huvudmannen. Om personen förstår och kan uttrycka sin vilja så kan han eller hon inte bli påtvingad en god man.

Förvaltarskap

För förvaltarskap gäller samma grundförutsättning som för godmanskap, men med tillägget att den enskilde ska vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltarskap kan bara anordnas om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt, till exempel genom godmanskap.

Förvaltarskapet ersatte år 1988 den tidigare omyndigförklaringen. Den huvudsakliga skillnaden mellan förvaltarskap och omyndigförklaring är att ett förvaltarskap är betydligt mer flexibelt i dess utformning och kan anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall.

Ett förvaltarskap innebär att förvaltaren får full bestämmanderätt över den enskildes egendom. Förvaltaren företräder också personen i fråga i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Den som har förvaltare förlorar alltså sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan/behörigheten att bland annat sluta avtal. Den som har förvaltare har exempelvis inte tillgång till sina bankkonton.

Uppdragets omfattning

Uppdraget som god man och förvaltare kan omfatta delområdena

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om olika bidrag och ersättningar, begära insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade och ansöka om boende/vårdplats. Även deklarera, sälja huvudmannens fastighet eller bostadsrätt samt företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte ingår.

Förvalta egendom innebär bland annat att betala huvudmannens hushållsräkningar, lämna över fickpengar, göra upp avbetalningsplaner för skulder, ordna med skuldsanering och i samråd med huvudmannen placera tillgångar, köpa eller sälja lös eller fast egendom.

Sörja för person innebär bland annat bevaka att huvudmannen för nödvändig vård och omsorg, att hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal, hålla regelbunden kontakt genom personliga besök samt medverka till att dagvård och andra aktiviteter kan ordnas.

Ett uppdrag kan också vara begränsat till en viss rättshandling, till exempel bevaka rätt i dödsbo eller sälja huvudmannens bostad

Vem kan bli god man/förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta. Överförmyndaren prövar en persons lämplighet att vara god man eller förvaltare. Innan någon får sitt första uppdrag som god man eller förvaltare, kontrolleras den personen hos kronofogdemyndigheten, socialtjänsten och i polisens belastningsregister.

Uppdraget som god man/förvaltare innebär till stor del att handha en annan människas ekonomi. Därför är det lämpligt att ha goda kunskaper inom området.

Redovisningsskyldighet

Gode män/förvaltare har ofta hand om en annan persons hela ekonomi och det är därför naturligt att de har en redovisningsskyldighet gentemot överförmyndaren. I de flesta fall har gode män/förvaltare en skyldighet att före den 1 mars varje år i en så kallad årsräkning, redovisa föregående års förvaltning av sin huvudmans tillgångar.

Arvode och ersättning

Gode män/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för vissa utgifter. Överförmyndaren beslutar om arvode och ersättning. Enligt huvudregeln är det huvudmannen som ska betala arvode och ersättning till ställföreträdaren. I det fall huvudmannens inkomst och kapital är under en viss nivå betalas arvodet av Borås Stad.

Upphörande

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Om huvudmannen dör upphör godmanskapet eller förvaltarskapet samma dag utan särskilt beslut.

 

Källa: Överförmyndaren i Borås