Om du reser bort

Givetvis kan du åka på semester. Vi ber dig att förbereda allt ordentligt inför semestern och informera berörda parter runt din huvudman om resan. Du bör tala om hur länge du kommer att vara borta och hur det går att nå dig om något akut skulle inträffa.

Du bör planera inför din resa genom att se till att det exempelvis finns extra mat- och fickpengar till huvudmannen under din frånvaro och att eventuella räkningar som kommer att förfalla under semestern registreras för betalning innan du reser.

Om du är borta mer än några få veckor behöver du se över möjligheten att någon du känner kan skicka vidare särskilt viktig post som dyker upp under semestern. Du kan också beställa eftersändning av posten.

Särskild postadress

För att kunna försäkra dig om att ingen viktig post för huvudmannen försvinner eller inte når dig i tid, rekommenderar vi dig att anmäla särskild postadress hos Skatteverket. Gör ingen adressändring eftersom huvudmannen ska vara folkbokförd på den adress där hen bor. Gör heller ingen eftersändning av huvudmannens post.

Blankett för anmälan av särskild postadress finns på Skatteverkets webbplats. Blanketten heter (SKV7844).

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.

Den särskilda postadressen används av de myndigheter och företag som uppdaterar sina register mot folkbokföringen. Det gäller exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen med bil- körkorts- och felparkeringsregister, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, vissa kommuner och regioner.

Du måste själv meddela övriga myndigheter och företag. Vanliga brev går fortfarande till huvudmannens vistelseadress. Vid godmanskap måste huvudmannen om möjligt godkänna att du anmäler särskild postadress. Vid förvaltarskap krävs inget samtycke från huvudmannen.

Om din huvudman vill ha en annan god man eller förvaltare

Din huvudman eller huvudmannens anhöriga kan ansöka om att få en ny god man eller förvaltare. Du kommer i så fall behöva ta ställning till om du vill fortsätta med ditt uppdrag eller inte. Det är också viktigt att du bemöter de klagomål som har förts fram. Om du vill ha kvar ditt uppdrag kommer vi att göra en bedömning om vad som är det bästa för din huvudman. Att man som ställföreträdare får klagomål innebär inte att man automatiskt anses vara olämplig och förlorar sitt uppdrag.

Om du inte vill fortsätta med ditt uppdrag på grund av att din huvudman vill ha en annan ställföreträdare kan du begära dig entledigad.

Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte längre behövs

Ibland kan det vara så att din huvudman inte längre behöver en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara så att huvudmannens hälsa har förbättrats så att denne kan ta hand om sin egen ekonomi igen. Som god man eller förvaltare är du behörig att ansöka till tingsrätten om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

Det kan också vara så att din huvudman inte längre samtycker till att ha en god man. Om huvudmannen förstår vad saken gäller så ska uppdraget upphöra.

Om uppdraget behöver ändra omfattning

Det är viktigt att de delar som ingår i uppdraget utförs av dig som god man eller förvaltare då det är du som är redovisnings- och upplysningsskyldig gentemot Överförmyndaren. Ibland överensstämmer inte godmanskapet eller förvaltarskapet med huvudmannens behov. Då kan uppdraget behöva ändra omfattning gällande delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Likaså om en anhörig eller huvudmannen önskar själv sköta någon del så bör du ansöka om att det tas bort från ditt uppdrag.

När delar av uppdraget behöva läggas till eller tas bort heter det att jämka uppdraget. Du som är god man eller förvaltare ska ansöka till tingsrätten om jämkning av uppdraget när du ser att det behövs.

Om din huvudman flyttar till en annan kommun

Om din huvudman flyttar ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till oss på Överförmyndaren. Du blir inte automatiskt entledigad i ditt uppdrag för att huvudmannen flyttar till en annan kommun men anser du att det är för långt avstånd mellan er så kan du begära dig entledigad. Det gör du hos överförmyndaren i den kommun din huvudman folkbokfört sig. Observera att du kvarstår som god man eller förvaltare tills en ny ställföreträdare har blivit utsedd och ett beslut om byte har fattats.

Att avsluta uppdraget på din begäran

Godmanskap och förvaltarskap är frivilliga uppdrag och du kan därför när du vill meddela Överförmyndaren att du vill avsluta ditt uppdrag.

Enligt föräldrabalken måste du vara kvar i uppdraget fram till dess att en ny ställföreträdare förordnats.

Det här kan du kan göra för att underlätta rekrytering av din ersättare:

  • lämna egna förslag på ny ställföreträdare
  • fråga huvudmannen och personer i hens närhet om de har förslag
  • ge rättvisande information till tillfrågade ställföreträdare som kontaktar dig
  • underlätta första möte med en ny ställföreträdare och huvudmannen.

Om du misskött ditt uppdrag

Tycker vi att du misskött dig eller inte längre är lämplig att sköta uppdraget kan vi entlediga dig. Det kan bland annat bero på att du blandat ihop dina och huvudmannens medel, vårdslöshet eller att du själv har skulder hos kronofogden.

Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör uppdraget automatiskt samma dag som dödsfallet och dödsboet tar över ansvaret. Det är viktigt att du direkt meddelar oss på Överförmyndaren att huvudmannen avlidit och vem som ansvarar för dödsboet. Din sista uppgift är att lämna in en sluträkning för uppdraget.

Om ställföreträdaren avlider

Det är bra om du berättar för dina anhöriga att du är utsedd som god man eller förvaltare.

Skulle en god man eller förvaltare avlida ska dödsbodelägarna anmäla dödsfallet till Överförmyndaren. Så snart som möjligt ska en ny ställföreträdare utses så att huvudmannen får den hjälp hen har rätt till och inte lider någon rättsförlust.

Det är den avlidne ställföreträdarens dödsbo som ska redovisa förvaltningen av uppdraget. Det betyder att dödsboet ska upprätta en sluträkning.