Försäkring

Som medlem i vår förening ingår en ansvarsförsäkring tecknad via vår förening då vi är medlem i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare  (RGMF). Kontakta vår kassör för mer information och försäkringsanmälan. I föreningens medlemsavgift ingår även en olycksfallsförsäkring i IF. Se nedan vad försäkringarna har för innehåll.

FÖRSÄKRINGAR FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE försäkringsperiod 2024-01-01 – 2024-12-31

Försäkringen omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada. Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkrings-givaren för den försäkrades räkning att:
  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring

Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2024

Försäkringsvillkor

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring 

Överfallsförsäkring