God man, förvaltare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk. Är vissa förutsättningar uppfyllda kan en god man eller förvaltare förordnas för att ge det stödet och den hjälpen.

Den som har god man eller förvaltare kallas med ett annat ord för huvudman. Den som är god man eller förvaltare kallas ställföreträdare.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få, och vem som ska bli, god man eller förvaltare efter att först ha hört Överförmyndarnämnden.

Godmanskap

Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 § kan godmanskap anordnas för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Ett godmanskap ska anordnas endast om det behövs, vilket innebär att hjälp inte ska kunna ges på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt eller insatser via socialtjänsten.

Godmanskap är en frivillig åtgärd som grundas på samtycke från huvudmannen. Om personen förstår och kan uttrycka sin vilja så kan han eller hon inte bli påtvingad en god man.

Förvaltarskap

För förvaltarskap gäller samma grundförutsättning som för godmanskap, men med tillägget att den enskilde ska vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltarskap kan bara anordnas om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt, till exempel genom godmanskap.

Förvaltarskapet ersatte år 1988 den tidigare omyndigförklaringen. Den huvudsakliga skillnaden mellan förvaltarskap och omyndigförklaring är att ett förvaltarskap är betydligt mer flexibelt i dess utformning och kan anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall.

Ett förvaltarskap innebär att förvaltaren får full bestämmanderätt över den enskildes egendom. Förvaltaren företräder också personen i fråga i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Den som har förvaltare förlorar alltså sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan/behörigheten att bland annat sluta avtal. Den som har förvaltare har exempelvis inte tillgång till sina bankkonton.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Kan huvudmannen framföra sin vilja måste du som god man under uppdraget ha huvudmannens samtycke i de handlingar som utförs. Du utför på så sätt ditt uppdrag tillsammans med huvudmannen.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet.

Uppdragets olika delar

En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre olika områden. Dessa områden kallas bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

  • Bevaka rätt

Att bevaka rätt kan exempelvis handla om att kontakta olika myndigheter för att ansöka om bidrag eller insatser som huvudmannen kan ha rätt till. Det kan också handla om att företräda huvudmannen vid bouppteckning och arvskifte samt vid behov kontakta skuldsanerare.

  • Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om att hjälpa huvudmannen med vardagsekonomin, betala räkningar och se till att sparade pengar är placerade så de ger avkastning.

  • Sörja för person

Att sörja för person innebär att se till att huvudmannen har det så bra som möjligt i sin livssituation. Det kan innebära att hålla sig informerad om att det stöd som huvudmannen beviljats också utförs. Har huvudmannen god ekonomi kan det handla om att se till att tillgångarna i möjligaste mån används till att höja huvudmannens livskvalitet.

Tillfälliga uppdrag

Utöver vanliga uppdrag som god man eller förvaltare som är tänkta att vara tills vidare finns också andra tidsbegränsade uppdrag. Överförmyndarkansliet tar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till Överförmyndaren du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

  • God man för specifik rättshandling
  • God man vid motstridiga intressen
  • God man för bortavarande
  • Anhörig och god man eller förvaltare

Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för din närstående om du anses lämplig. Du står under Överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller alla gode män och förvaltare oavsett om man är anhörig eller utomstående.
I föräldrabalken framgår vad du kan göra för anhöriga vad gäller vardagsjuridik och ekonomi utan att vara god man (länken går till riksdagen.se). Du behöver exempelvis inte bli god man för att hjälpa din förälder med räkningar, när hen inte längre klarar av det själv.

Att hålla i sär sina olika roller

Som ställföreträdare måste du i alla lägen hålla isär din egen och huvudmannens ekonomi. Det som kan kännas självklart att göra som anhörig, t.ex. lägga ut pengar för sitt barns eller sin förälders räkning, för att sedan föra över en slant till sig själv får inte förekomma. Att, som man säger med juridiskt språk, sammanblanda sin ekonomi med huvudmannens kan vara skäl för oss att byta ut dig som till en annan ställföreträdare.

Besök och resor

Som anhörig är det naturligt att man då och då besöker sina släktningar. När du är förordnad som god man eller förvaltare förväntas du besöka din huvudman när det behövs för uppdraget, och då får du ersättning för det, liksom andra resor som ingår i uppdraget. Du får inte ersättning för resor vid sedvanliga släktbesök, eller när du gör sådant som inte ingår i uppdraget, exempelvis inköp.