Ansvar och skyldigheter

Det är din skyldighet att agera på bästa sätt för huvudmannen. Du får som god man inte företa rättshandlingar som strider mot din huvudmans vilja. Som förvaltare har du utökat mandat och behöver inte huvudmannens samtycke för att göra giltiga rättshandlingar utan har att agera på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Sekretess

Överförmyndarens verksamhet omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Huvudmannen har alltid rätt att få ta del av de handlingar som finns i dennes ärende hos Överförmyndaren. Även huvudmannens make/sambo och de närmaste anhöriga enligt arvsordningen har den rätten till insyn. Ställföreträdarna har ingen formell tystnadsplikt, dock en moralisk tystnadsplikt. Det kan t.ex. handla om att inte lämna ut privat eller personlig information som lämnar ut eller kränker huvudmannen.

Skadeståndsskyldighet

Du har skadeståndsskyldighet gentemot din huvudman. Det innebär att du är skyldig att ersätta skada som du uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat din huvudman. Skadeståndsskyldigheten avskrivs tre (3) år efter att ditt uppdrag är avslutat och handlingar är överlämnande till den som är behörig att ta emot handlingarna.

Huvudmannens tillgångar

Det är din uppgift att se till att huvudmannens medel används i skälig omfattning för hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att huvudmannen har den levnadsstandard som dennes livssituation i övrigt medger. Din främsta uppgift är inte att spara huvudmannens pengar.

Sammanblandning

Sammanblandning av huvudmannens medel med andra huvudmäns eller dina egna medel får inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär en direkt anmärkning och kan även innebära att Överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare.

Att låna ut pengar till sin huvudman är att anse som sammanblandning även om avsikten är god. Du får inte heller utan Överförmyndarens tillstånd skuldsätta din huvudman.

Tillsyn

Som ställföreträdare står du under tillsyn av Överförmyndaren. Det innebär att du, förutom att lämna in förteckning, årsräkning och sluträkning, är skyldig att lämna in det som begärs. Du kan under hela året bli uppmanad att redovisa ditt uppdrag. Det är därför viktigt att du för löpande räkenskaper samt sparar alla kvitton och handlingar som rör uppdraget.

Lämnar du inte in begärda handlingar kan Överförmyndaren besluta om att entlediga dig och/eller via tingsrätten förlägga dig genom vite att lämna in de handlingar vi begärt.

Gåvoförbud

Huvudregeln är att du som god man inte får ge bort huvudmannens egendom. Förstår huvudmannen i ett godmanskap vad en gåva innebär bestämmer hen över sina tillgångar. Det finns dock risker för yttre påverkan från exempelvis anhöriga och vänner. Därför är det viktigt att du under ditt uppdrag har din huvudmans bästa i åtanke och ser till att hen inte blir utnyttjad.

Undantaget från regeln är personliga presenter. Du måste göra en individuell bedömning av ditt uppdrag, till exempel undersöka hur mycket huvudmannen tidigare har lagt på julklappar till barnbarnen. Gåvorna får dock aldrig skapa ekonomiska problem för din huvudman.

Ta emot gåvor

Huvudregeln är att huvudmannen kan ta emot gåvor. Undantag är exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller att huvudmannen tar över ett betalningsansvar i och med gåvan. I sådana fall behövs Överförmyndarens godkännande innan gåvan tas emot.

Det är klart olämpligt att man som god man tar emot en gåva från huvudmannen. Skulle huvudmannen stå på sig och verkligen vilja genomföra gåvan, måste en ny god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) förordnas. Ett sådant beslut fattas av Överförmyndaren. Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad.